Umowy i porozumienia

1. Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale w sprawie wejścia w struktury ogólnopolskiego Obozu Narodowo-Radykalnego.
2. Porozumienie polityczne Ligi Obrony Suwerenności i Obozem Narodowo-Radykalnego Podhale – 26 kwietnia 2010r.
3. Umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Obóz Narodowo-Radykalny Podhale, a organizacją Obóz Narodowo Radykalny (ogólnopolski) – Katowice 14.07.2007 r. 

Uchwała Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale

w sprawie wejścia w struktury ogólnopolskiego Obozu Narodowo-Radykalnego

 Od ponad 20 lat Polską rządzą demoliberalne ugrupowania. Cały ten okres to czas kłótni, podejrzliwości, oskarżeń i obelg, które wyparły troskę o Polskę i Polaków. Dziś, jak nigdy wcześniej widać, że Polsce potrzebna jest alternatywa dla systemowych rządów. Taką alternatywą może i powinien być zjednoczony Ruch Narodowy, a zwłaszcza jego Organizacje Młodego Pokolenia.

1 listopada 2011 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale podjął uchwałę dotyczącą wejścia w struktury ogólnopolskiego Obozu Narodowo-Radykalnego przyjmując jednocześnie zasadę podwójnego członkostwa, dającą każdemu z działaczy ONR Podhale możliwość wyboru dotyczącego swojej przynależności organizacyjnej. Pozostałe warunki porozumienia pozostają do wiadomości zainteresowanych stron.

.

Zarząd główny Stowarzyszenia

Obóz Narodowo-Radykalny Podhale


Zakopane 1 listopada 2011 r.

POROZUMIENIE POLITYCZNE
Ligi Obrony Suwerenności i Obozu Narodowo-Radykalnego Podhale

W dniu 26 kwietnia 2010 roku, Liga Obrony Suwerenności i Stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny Podhale zawierają porozumienie, którego celem jest integracja polskich środowisk narodowych i patriotycznych.

Doświadczenia wynikające z dotychczasowej działalności oraz stan Państwa Polskiego pogrążonego w kryzysie, uzależnionego od obcych ośrodków decyzyjnych i rządzonego przez nieodpowiedzialne i skompromitowane siły polityczne wskazują na pilną potrzebę współpracy wszystkich, jak dotąd rozproszonych wysiłków podejmowanych przez ugrupowania patriotyczne.     Dlatego świadomi odpowiedzialności za przyszłe losu Narodu i Państwa Polskiego oraz przeświadczeni o potrzebie odnowy moralnej polskiej polityki, zawieramy niniejsze porozumienie, na następujących zasadach:

1. Przedstawiciele obu wymienionych organizacji oświadczają, że porozumienie polityczne, którego są sygnatariuszami otwarte jest na współpracę z wszystkimi organizacjami społeczno-politycznymi odwołującymi się do tradycji narodowo – patriotycznej.
2. Liga Obrony Suwerenności i Obóz Narodowo-Radykalny Podhale zobowiązują się do wzajemnego informowania o podejmowanych inicjatywach oraz do nawiązania współpracy we wszelkich możliwych dziedzinach znajdujących się w zakresie ich aktywności społeczno-politycznej.
3. Porozumienie między wymienionymi organizacjami oparte jest na zasadach pełnej autonomiczności zawierających je podmiotów i każda ze stron zobowiązuje się do szanowania odrębności i suwerenności podejmowania decyzji przez partnera porozumienia.
4. W imieniu Ligi Obrony Suwerenności porozumienie podpisuje Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Andrzej Pawłowicz, natomiast w imieniu Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale Przewodniczący Tomasz Piczura i Wiceprzewodniczący Norbert Wasik. Przedstawiciele obu wymienionych organizacji posiadają wszelkie wymagane pełnomocnictwa upoważniające ich do złożenia podpisu pod niniejszym porozumieniem.
5. Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieograniczony i sporządzone jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron porozumienia.

ZG ONR Podhale

Umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem
„Obóz Narodowo Radykalny Podhale”, a organizacją
„Obóz Narodowo Radykalny”(ogólnopolski)

Stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny Podhale i organizacja Obóz Narodowo Radykalny (ogólnopolski), uznając konieczność wspólnego działania na rzecz budowy Wielkiej Polski, w której wartością nadrzędną jest Bóg, Honor, Naród i Ojczyzna, postanawiają zawrzeć umowę, określającą warunki współpracy.
Podstawą współpracy ONR Podhale i ONR są założenia programowe obu organizacji oraz dotychczasowa działalność ich członków na płaszczyźnie społeczno – polityczno – kulturalnej.

1. Obóz Narodowo Radykalny” (ogólnopolski) zwany dalej ONR oraz stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny Podhale, zwane dalej ONR Podhale są odrębnymi organizacjami, posiadającymi własne, odrębne władze i finanse.

2. ONR oraz ONR Podhale deklarują chęć współpracy na płaszczyźnie społecznej, politycznej i kulturalnej, dążąc do realizacji idei Wielkiej Polski. Nie jest to jednocześnie równoznaczne z bezwzględnym popieraniem wszelkich działań jednej lub drugiej strony. Jednak zarówno ONR, jak i ONR Podhale zobowiązują się do nie podejmowania wzajemnej krytyki na forum publicznym, bez uprzedniego przedyskutowania swoich stanowisk przez odpowiednie organy obu organizacji.

3. ONR Podhale posiada umowny, nieformalny status autonomicznej „brygady” podhalańskiej ONR. Oznacza to, iż ONR pozostawia teren Podhala, Spisza i Orawy do wyłącznej dyspozycji ONR Podhale, nie tworzy tam własnych struktur i zobowiązuje się informować osoby z tych terenów o istnieniu i działalności ONR Podhale. Jednocześnie ONR Podhale zobowiązuje się informować osoby spoza Podhala, Spisza i Orawy o najbliższych im placówkach ONR.

4. ONR Podhale ma prawo przysyłać swoich przedstawicieli na Zjazd ONR; mają oni prawo do zgłaszania wniosków oraz uczestnictwa w dyskusji, a także jeden z przedstawicieli może brać udział w zebraniu Zarządu, jednak bez prawa głosu w głosowaniach.

5. Obydwie organizacje będą uwzględniać i brać pod dyskusję wzajemne wnioski i prośby.

6. Członkowie ONR Podhale będą zapraszani do udziału w akcjach ONR, natomiast członkowie ONR będą zapraszani do uczestnictwa w akcjach ONR Podhale. Podczas takich akcji każda z organizacji będzie występować pod własnym szyldem (przez co rozumie się posiadanie własnego baneru, flag itp.). Dodatkowo, wskazane uprzednio osoby biorą odpowiedzialność tylko i wyłącznie za członków swojej organizacji.

7. ONR Podhale może przesyłać materiały na stronę internetową ONR.

   Obie organizacje wyrażają szczerą chęć współpracy, mając na celu dobro Narodu i Państwa Polskiego. Równocześnie wyrażają gotowość do zawarcia porozumień o podobnym charakterze z innymi organizacjami o profilu narodowym, których cele i działania nie są sprzeczne z założeniami statutów obu stron niniejszej umowy.

Zarząd ONR
Zarząd ONR Podhale
Katowice 14.07.2007r