STATUT STOWARZYSZENIA OBÓZ NARODOWO – RADYKALNY PODHALE

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Obóz Narodowo – Radykalny Podhale i nazywane jest dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym w celu propagowania postaw patriotycznych.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zakopane. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Podhala. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność również na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa, wśród Polonii.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach [ Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami ] oraz niniejszego statutu.

§ 5.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

Rozdział II Cele i zasady działania

 

§ 6.

Cele, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie to: życie dla Boga i Narodu, w prawdzie i honorze, będąc odpowiedzialnym i ofiarnym, szanując prawo i autorytety, krzewienie miłości do Narodu i Ojczyzny, rozwój duchowy, umysłowy i fizyczny młodego pokolenia, nauka młodych ludzi odpowiedzialności za siebie, swoich najbliższych, a także za Państwo i Naród, upowszechnianie wiedzy o Narodzie polskim, udział życiu publicznym, obrona rodziny jako podstawowej komórki społecznej, nauka działania w zespole na rzecz dobra publicznego, promowanie sportu i tężyzny fizycznej.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: wydawanie i kolportaż broszur, ulotek, plakatów oraz biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia, organizowanie prelekcji wykładów, dyskusji i innych spotkań dotyczących historii, kultury, spraw lokalnych itp. udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych, współpraca z władzami i innymi organizacjami w sprawie projektów dotyczących prawa lokalnego lub krajowego,. organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych i obozów szkoleniowych.


Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym że osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Stowarzyszenie posiada członków:. zwyczajnych, wspierających, honorowych.

§ 9.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która: ukończyła 16 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych, złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji, przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia, przejdzie sześciomiesięczny okres kandydacki.

                                                                                                                                                        § 10.

Członkiem zwyczajnym zostaje się złożeniu pisemnej deklaracji na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i deklaruje pomoc finansową, rzeczową bądź merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 15.

Członkowie zwyczajni mają prawo: biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, zgłaszania wniosków co do działalności władz Stowarzyszenia.

§ 16.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek. godnego reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 17.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18.

Członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.

§ 19.

Utrata członkostwa następuje w skutek:  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, wykluczenia przez Zarząd z powodu: łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, niepłacenia składek przez pół roku, pisemnego wniosku złożonego przez co najmniej pięciu członków, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 20.

O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 21.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

 

§ 22.

Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna.

§ 23.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. b). Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej, niż przez cztery kadencje.

§ 24.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

§ 25.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 26.

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członów najpóźniej siedem dni przed terminem zebrania. Zgromadzenie nadzwyczajne może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 28.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą: określanie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia, uchwalanie zmian statutu, wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie budżetu, uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków lub władze Stowarzyszenia, rozpatrywanie odwołań od uchwały, podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 29.

Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 30.

Zarząd składa się z 3 do 5 osób, wybieranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, w tym prezesa oraz wiceprezesa i sekretarza. Prezesa, wiceprezesa i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich członków.

§ 31.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. Posiedzenie zwołuje Prezes.

§ 32.

Do kompetencji Zarządu należy: realizacja celów Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, sporządzanie planów pracy i budżetu, sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia, reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 33.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 34.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.

§ 35.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrolowanie działalności Zarządu, składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 36.

Członek Zarządu albo Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu ww. osób podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosy przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Odwołany lub zawieszony członek na ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

§ 37.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział V Majątek i fundusze

 

§ 38.

Majątek Stowarzyszenia powstaje:. ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji i ofiarności publicznej.

§ 39.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 40.

Stowarzyszanie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 41.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszania podejmuje Zarząd.

§ 42.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

 

§ 43.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosy, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 44.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.