Program Stowarzyszenia

Założenia programowe Stoważyszenia ONR Podhale​

Stowarzyszenie Obóz Narodowo-Radykalny Podhale jest politycznym stowarzyszeniem społecznym o profilu narodowym, które opiera się na idei pracy organicznej, w której lokalna społeczność w poczuciu patriotycznego obowiązku tworzy odpowiadające jej potrzebom formy życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Jesteśmy grupą ludzi, dla których ideały sprawiedliwości społecznej, prawdy, uczciwości są cechami leżącymi u podstaw naszego działania i takich standardów społeczno – politycznych oczekujemy w naszym regionie.

Stowarzyszenie skupia mieszkańców Podtatrza wyrażających wolę pracy na rzecz swojego regionu i Ojczyzny. Uważamy, że każdy region ma własne naturalne, materialne, a przede wszystkim społeczne warunki i możliwości, które mamy obowiązek należycie wykorzystać. Każdy z nas chce mieć powody do dumy z życia w własnym regionie. Osiągnąć to można tylko dzięki ciężkiej pracy i właściwym metodom działania. Szczególny nacisk należy położyć na odpowiednie inwestycje, które przyczynią się do rozwoju lokalnej społeczności i sprawią, że Podtatrze nadal będzie jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych o walorach przyrodniczych, krajoznawczych i wypoczynkowych.

Naczelną przesłanką programu Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale jest myśl, że poprzez uczestnictwo mieszkańców w samorządzie terytorialnym czy też życiu lokalnej społeczności realizowana jest idea budowy Wielkiej Polski począwszy od własnego regionu. Samą zaś samorządność pojmujemy jako służbę w interesie całej lokalnej społeczności i Narodu, a nie poszczególnych grup obywateli.

REGION
Z NARODEM PRZEZ NARÓD – Z LUDŹMI I DLA LUDZI!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Obóz Narodowo-Radykalny Podhale przygotował program dotyczący Podtatrza oparty na dziesięciu filarach. Każdy z nich dotyczy istotnych sfer naszego życia. Tworząc zadania priorytetowe skupiliśmy się na następujących postulatach:

1. Samorządność
Zapewnienie mieszkańcom Podtatrza aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących rozwoju gmin po rzetelnej dyskusji z ich mieszkańcami. Wprowadzenie stałego systemu konsultacji społecznych, aby każdy z mieszkańców Podtatrza mógł wyrazić swoje zdanie na temat danego projektu i mógł czynnie włączyć się do działania na rzecz poprawy życia w regionie.

2. Planowy rozwój
Jasna wizja gmin w perspektywie kolejnych lat. Planowanie ważnych inwestycji nie tylko na najbliższy rok, ale na okres, jaki potrzebny jest do właściwej jej realizacji. Połóżmy nacisk na jakość i zasadność, a nie na ilość. Wykorzystajmy wszystkie dostępne środki w sposób optymalny.

3. Gminy prospołeczne
Zapewnienie rodzinom poczucia bezpieczeństwa i szans na samorealizację i rozwój zawodowy. Rozwój ośrodków wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych. Ład i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Aktywna polityka społeczna w celu zmniejszania strefy ubóstwa i wykluczenia społecznego. Budownictwo socjalne i komunalne dla najbardziej potrzebujących.

4. Administracja 
Walka z korupcją i patologiami życia publicznego poprzez usprawnienie działalności Biur Audytu Wewnętrznego i Kontroli, których zadaniem jest kontrola urzędników pracujących w samorządach oraz gminnych spółkach, jak również prac Zamówień Publicznych. Eliminowanie z życia publicznego osób i patologicznych zachowań polegających na wykorzystywaniu pozycji do celów prywatnych. Racjonalizacja zatrudnienia w urzędach i spółkach gminnych pod kątem kompetencji i uczciwości, a nie przynależności partyjnej czy źle pojętej lojalności. Działania zmierzające do możliwie najdalej idącej jawności życia publicznego. Wprowadzenie lepszego systemu organizacyjnego urzędów przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na relacje: urzędnik – petent (tzw. przyjazny urząd). Wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zwiększenie efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych w celu realizacji ustawowych obowiązków gmin i powiatów.

5. Oświata
Rolą samorządu jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży naszego regionu wysokiego poziomu kształcenia i wychowania. Kluczowym zadaniem samorządów jest uelastycznienie systemu edukacyjnego tak, by reagował na wyzwania gospodarcze, kulturalne i społeczne oraz umożliwiał wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

6. Ochrona zdrowia
Każdy ma prawo do bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. Zadaniem samorządów jest ciągłe podnoszenie poziomu usług medycznych świadczonych mieszkańcom, a także wspieranie działań organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu na ten cel środków zewnętrznych. Ważnym elementem jest popularyzowanie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

7. Kultura
Rozwój wszelkich form działalności kulturalnej, pielęgnowanie i rozwijanie kultury i sztuki góralskiej, popularyzowanie osiągnięć naukowych i gospodarczych związanych z regionem, organizacja konferencji, seminariów, sympozjów. Dezaprobata dla wszelkiej brzydoty i wszechpanującego konsumpcjonizmu. Zakopane jako wizytówka Podtatrza wymaga wzmożonej pracy na rzecz powrotu atmosfery dawnego kurortu będącego niegdyś kulturalną stolicą Polski i centrum polskich sportów zimowych.

8. Ekologia
Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – sukcesywna likwidacja uciążliwych kotłowni węglowych i zastępowanie ich nowoczesnymi źródłami energii cieplnej. W zakresie ochrony wód – renowacja i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. W zakresie ochrony środowiska przed odpadami – doskonalenie systemu segregacji i utylizacji odpadów komunalnych przez promocję systemu i powszechne wychowanie proekologiczne we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, zwiększenie ilości pojemników segregacyjnych, poszerzenie asortymentu segregowanego (metale, baterie, makulatura) etc. Ponad to konsekwentnie egzekwowanie zapisu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz wspieranie działań w zakresie wykorzystania energii odnawialnej.

9. Sport i rekreacja
Dalszy rozwój bazy sportowej poprzez nakłady finansowe i pomoc dydaktyczną na rozwój sportu amatorskiego. Szkolenie i rozwój dzieci i młodzieży w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu. Wspieranie instytucji pozarządowych działających w dziedzinie sportu i rekreacji. Zadbanie o stworzenie oferty aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o istniejące obiekty sportowe. Promocja i popularyzacja zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

10. Turystyka
Promocja turystyki i rekreacji Podtatrza w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Wsparcie dla instytucji pozarządowych, które działają w zakresie promocji turystycznej regionu. Rozwój regionalnej gospodarki turystycznej poprzedzony analizą takich czynników jak:
– aktualna wielkość ruchu turystycznego,
– zaplecze usługowe wykorzystywane przez turystów,
– pozycja poszczególnych gmin lub miejscowości turystycznych w regionie,
– możliwości miejscowości i regionów w zaspokojeniu różnych potrzeb,
– motywacje przyjazdu turystów,
– stosunek miejscowej ludności i rozwoju miejscowości (lub gminy) przez aktywizację gospodarki turystycznej,
– określenie obszarów szczególnego zainteresowania.

Zakopane, 2 stycznia 2011 r.