ONR Podhale

Obóz Narodowo Radykalny Podhale powstał w październiku 2004 r. Od 2005 roku, jako Stowarzyszenie regionalne, zachowując swoją prawną podmiotowość, niezależne władze oraz autonomię co do podejmowanych inicjatyw i form pracy, jest partnerską organizacją ogólnopolskiego Obozu Narodowo Radykalnego i pełni funkcję jego nieformalnego Oddziału na terenie Podtatrza. Zasady współpracy między ONR Podhale, a ogólnopolskim ONR zostały określone w umowie zawartej pomiędzy obiema organizacjami.

Kim jesteśmy? O co walczymy?

Najprościej byłoby powiedzieć nacjonalistami, a ściślej: polskimi narodowcami. W panującym jednak chaosie pojęciowym, podsycanym kłamstwami demoliberalnej propagandy należy to pojęcie sprecyzować, najlepiej poprzez charakterystykę wartości jakim jako nacjonaliści hołdujemy. Naród stanowi dla nas najwyższe dobro doczesne. Oznacza to, że naród jest wartością nadrzędną wobec interesów klasowych, grupowych, partyjnych i wszelkich innych. Umiłowanie własnego narodu jest w nacjonalizmie wzbogacone o racje rozumowe i wcale nie oznacza braku krytycyzmu wobec własnych słabości lub przyzwolenia na samozadowolenie.

 

Tradycja i kultura stanowią spoiwo więzi narodowej, a przez to zabezpieczają zdrowy rozwój myśli narodowej.

 

Cywilizacja łacińska wytycza podstawowe wartości na jakich naród nasz opiera się od tysiąca lat i dzięki którym zapewniony jest jego dalszy rozwój. Wiara w Boga stanowi dla narodu opokę i niejako zabezpiecza zdrowie nacjonalizmowi. W naszym przypadku jest to wiara katolicka i ona stanowi o tożsamości naszego narodu. Dzięki przyjęciu jej przez naszych przodków Polska wyłoniła się z mroków dziejów w kształcie zorganizowanej państwowości.

 

Państwo w naszym kręgu cywilizacyjnym stanowi jedną formę organizacyjną bytu narodowego. Zadaniem państwa jest zabezpieczenie interesu narodu, służenie swoim obywatelom, którzy w zamian zobowiązani są do lojalności wobec niego poprzez zbiór praw i obowiązków obywateli.

 

Rodzina stanowi podstawę narodu i jego formy organizacyjnej – państwa, jako że naród stanowi rodzinę rodzin. To poprzez rodzinę młody człowiek wchodzi w krąg kulturowy swojego narodu i poznaje jego tradycję. Zdrowe, bezpieczne i dostatnie rodziny jako najmniejsze ogniwa narodowe stanowią o sile całej wspólnoty.

 

Prymat prawa i jego egzekwowalność winny zabezpieczyć państwo i obywateli przed nadużyciami we wszystkich dziedzinach działalności . Czytelny system prawny ma zapewnić bezpieczeństwo państwa i obywateli.

 

Prymat interesu narodowego i polska racja stanu winny stanowić jedyny wyznacznik polskiej polityki. Jej realizm wymaga liczenia się z aktualnymi uwarunkowaniami geopolitycznymi.

 

Zawsze i wszędzie będziemy przeciwstawiać się kosmopolitycznej wizji społeczeństwa obywatelskiego oraz wszelkim internacjonalizmem, jako pomysłom służącym rozmywaniu tożsamości narodowej i osłabianiu państwa. Odrzucamy też wszystkie pomysły godzące w suwerenność narodu we własnym państwie poprzez podległość – jak nie Moskwie, to Unii Europejskiej. Dążenie takie uznajemy za zmierzające do osłabienia i rozkładu państwa. Przeciwstawiamy się tworzeniu euroregionów jako działaniom godzącym w jedność państwa i prowadzącym do kolejnych rozbiorów.

 

Jeżeli podzielasz nasze poglądy, nie bój się ich wobec samego siebie. Nie bój się tej myśli o samym sobie, nie ukrywaj jej przed sobą. Wręcz przeciwnie – bądź odważnie dumny z tego, że jesteś nacjonalistą. To wielka i piękna idea, która jest jednym z głównych motorów budowania niepodległych państw, wspaniałych zwycięstw, historycznych sukcesów. Nie jesteś zresztą sam… Przyłącz się do nas, odnajdźmy się – jest nas naprawdę bardzo wielu i wszyscy myślimy podobnie. Zamiast siedzieć z założonymi rękoma zacznij z nami współpracować! Możliwości jest tak wiele…