Idea

Artykuły​

Prawy porządek chrześcijańskiego miłosierdzia nie zabrania prawowitej miłości Ojczyzny, ani nacjonalizmu; przeciwnie, kontroluje on go, uświęca i ożywia. Pius XI – „Caritate Christi Compulsi”
My, nacjonaliści polscy (…) pragniemy swą pracą przyczynić się do rozwoju wspólnoty narodowej Polaków. Nasze działania opierać będziemy na wynikających z nauki Kościoła katolickiego zasadach, które niniejszym przedstawiamy:

1. Świadome życie każdego człowieka winno być podporządkowane realizacji celów, ułożonych według ich wartości, w systemie wzajemnych powiązań i zależności, z uświadomionym sobie celem absolutnym.
2. Celem absolutnym – tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym – może być tylko BÓG. Jest On bowiem wartością trwałą, niezależną od biegu dziejów. Jest źródłem norm i praw kształtujących życie jednostki i wspólnoty.
3. CZŁOWIEK, stworzony na podobieństwo Boga, wyposażony został przez Niego w nienaruszalne – równe dla wszystkich – prawo naturalne. Z prawa naturalnego wynikają cztery podstawowe prawa człowieka:
a/ prawo do życia – pojętego jako życie biologiczne oraz jako realizacja praw pozostałych;
b/ prawo do wolności – czyli do czynienia tego, co nie jest sprzeczne z prawem naturalnym;
c/ prawo do założenia rodziny – która jest dla osiągnięcia pełni życia koniecznością;
d/ prawo do własności – czyli do posiadania całkowitej własności i rozporządzania środkami produkcji;
prawo to może być ograniczone jedynie dobrowolnym zrzeczeniem się prawa indywidualnego.
4. Człowiek jest istotą społeczną, to znaczy, iż niemożliwym jest jego rozwój poza wspólnotą ludzi.
5. Wspólnota nie jest sumą jednostek, lecz całością, w której człowiek realizując swój cel absolutny korzysta i wzbogaca swe życie o osiągnięcia innych ludzi.
6. Żyjąc we wspólnocie człowiek ma obowiązek przestrzegania praw innych ludzi.
7. Wspólnota istnieje więc zarówno dla wzbogacania życia jednostek, jak i dla ochrony jej praw i egzekwowania jej obowiązków.
8. Wspólnotą najwyższego typu – wspólnotą naturalną – jest NARÓD.
9. Naród jest dobrowolnym, opartym na więzi psychicznej i moralnej związkiem ludzi posiadających – wynikające ze wspólnych przodków i historycznej tradycji – poczucie odrębności kulturowej i chęć jej zachowania oraz rozwoju.
10. Naród – jako wspólnota naturalna – posiada określone prawa: a/ prawo zachowania własnego języka i kultury;
b/ prawo kontroli wychowania narodu – dla zachowania i rozwijania wartości naród określających;
c/ prawo do przynależnego z tradycji i historii terytorium narodowego;
d/ prawo do powoływania struktur mu podległych.
11. Wśród struktur powołanych wolą narodu, strukturą wyższego rzędu, jest PAŃSTWO.
12. W kompetencjach państwa leży zapewnienie realizacji praw człowieka i narodu, wynikających z prawa naturalnego.
13. Narzędziem działania państwa jest prawo, które nie może być sprzeczne z prawem naturalnym.
14. Naród kontroluje działalność państwa poprzez powołane przez siebie ZGROMADZENIE NARODOWE.
15. Zgromadzenie Narodowe winno gwarantować reprezentację polityczną narodu przez dwuizbowy system reprezentacji:
a/ izbę polityczną;
b/ izbę korporacyjną – ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów terytorialnych i gospodarczych.
16. Rolę koordynatora Zgromadzenia Narodowego winna sprawować, wybrana przez Naród, Głowa Państwa.

*Zasady Ideowe Nacjonalizmu – przedruk z oficjalnej strony internetowej Narodowego Odrodzenia Polski

MISJONARZE NARODOWEJ REWOLUCJI – DEREK HOLLAND

 „Rzeczą naszą jest poświęcić wszystko prawdzie, niezależnie od chwilowego nastawienia emocjonalnego, od tego, czy ktoś pójdzie z nami; od tego, czy ktoś nas popiera, czy też poparcia nam nie udzieli. To rozum nakazuje nam akceptację prawdy; prawdy, której poddajemy nasze życie”. – Hilaire Bellom.

   Życie bojownika ruchu nacjonalistycznego nie jest łatwym, gdyż oddane jest walce o Prawdę. Od początku świata potężne siły pracowały nad tym, by wykorze­nić każdy element Prawdy, a na jej miejscu zbudo­wać Imperium Bezprawia. Zmagania między Do­brem a Złem były prawdziwie tytaniczne, wpływa­jąc na losy ludzi, wspólnot, narodów oraz kul­tur. Ten wątek historii był przez wieki nieustannie fałszowany.
Toczona walka z biegiem lat stawała się coraz bardziej zaciekła, coraz bardziej przerażająca. W pewnych okresach, siły Prawdy budowały zapory przeciw siłom Królestwa Kłamstwa, jednakże słabość ludzka nieustannie przyczy­niała się do zburzenia owych tam. Na dzień dzisiejszy fale zła, zalewające świat są tak wszechogarniające, tak rozprzestrzeniające się – że Chrześcijanie mówią o nieuchron­nym pojawieniu się Antychrysta, a nawet poganie wspominają o „Zmierzchu Bo­gów”.
Możemy obiektywnie stwierdzić, że ludzie – niezależnie od tego, kiedy żyli – wierzyli, że ich egzystencja poddana była presji zła. Jak nisko upadnie rodzaj ludzki przed nadejściem Sądu Ostatecznego? Czy świat pozna moment, kiedy siły destrukcji zniszczą planetę pojedyn­czym uderzeniem? Czy kiedykolwiek nadejdzie czas, kiedy myśli, słowa i czyny będą na znak i zawołanie biurokratów państwa technokratycznego? Czy kiedykolwiek przyjdą siły, które mogłyby kontrolować bezpośrednio lub pośrednio życie miliardów ludzi we wszystkich częściach globu?
Poważna refleksja nad przedstawionymi sprawami prowa­dzić musi do konkluzji, że siły represji doprowadzą swoje metody do perfekcji. Czy miałoby to jednak znaczyć, że mamy popaść w depre­sję, zrezygnować ze swoich ideałów? Z pewnością nie!
Polityka narodowo-radykalna dostarcza nam nie tylko zachęty opartej na pięknie wizji Nowej Drogi, ale także wskazuje nową strategię działań. Jest nią stworzenie swois­tego kontrświata – poprzez działania obejmujące każdy aspekt życia, zarówno indywidualnego, jak i wspólnotowego. Jest to przeciwstawienie decentralizmu – centralizmowi współczesnego świata; ideowości – niskiemu pragmatyz­mowi; honoru – ludzkiej podłości. Ów kontrświat wymaga od naszych bojowników aktu misjonarskiego – przywrócenia ludziom wiary w Życie i Piękno. Credo duchowości powoduje, że Rewolucja Narodowa nie potrzebuje tysięcy batalionów, by zwyciężyć – my chcemy dotrzeć do serc prostych ludzi, do ich ognisk domowych, a nie do ban­ków i biurokracji państwowej. Będziemy jak wirus, który w niezauważalny sposób będzie drążył organizm systemu i doprowadzi go do śmierci.
W szkołach, fabrykach i biurach po­wstaną niezliczone komórki naszych bojowników. Będziemy obecni w każ­dym stowarzyszeniu: od obrońców zwierząt do ekologistów, od rasowych separatystów do grup pro-life. Nie będzie grupy w społeczeństwie, która by nie znała naszej nazwy i ideologii. Nie może być stracona żadna szansa propagowania naszych idei: czy to w formie ulotek, plakatów, spotkań, wieców czy manifestacji. Umacnianie naszego ruchu jest obowiązkiem wszystkich naszych członków i sympatyków. System jest jak biblijny Goliat, wy­posażony w ogromną siłę, podczas gdy my jesteśmy jak Dawid, który na swój użytek ma nie więcej, jak tylko prawdę i sprawiedliwość. Podczas gdy System sprawuje władzę przez maszyny, na­kazy i siłę, my nawracamy ludzi przez kontakt osobisty, przez spotkania umysłów, serc i dusz.
Zbawcza Rewolucja Narodowa zrodzi się z Prawdy i miłości do naszych narodów. Nasi bojownicy oraz ci wszyscy, którzy wierzą w to, w co my wierzymy, są misjonarzami, których misją jest zbawienie ludzi i kultury. Jeżeli nie jesteś jeszcze z nami w tej szlachetnej walce – wstąp do szeregu!

Derek Holland„Szczerbiec” nr. 2(40), 1995r.