DEKLARACJA IDEOWA ONR PODHALE

Świadomi

 

– niezdolności uwikłanych w codzienne kompromisy partii „centroprawicy” do uchronienia Narodu i Państwa od lewicowej i liberalnej gangreny;

– oportunizmu uczestniczących w oficjalnym życiu publicznym polityków, którzy oddają pokłon fałszywej, demokratycznej religii „praw człowieka”;
– zatrważającego słabnięcia religijności, moralności, patriotyzmu i energii narodowej, jako rozkładowej działalności obozu demoliberalnego, realizowanej za pośrednictwem demokratycznego reżimu i mediów masowego sterowania świadomością;
– ubezwłasnowolnienia Państwa przez połączone wspólnym interesem siły postkomunistyczne, klasowe grupy roszczeniowe oraz „oświeconą” lewicę libertyńską;

Powołujemy

 

Stowarzyszenie Obóz Narodowo Radykalny Podhale, będące ruchem poza- i ponad partyjnym, o charakterze Zakonu Ideowego, broniącego słowem i czynem zasad:

KONSERWATYZMU – jako zachowania i kultywowania nie status quo i przemijających form bytu społecznego, lecz jego wiecznych i absolutnych treści, a także sprawdzonych wartości historycznych, godnych kontynuacji bądź przywrócenia;

TARDYCJONALIZMU – jako wiernego trwania przy integralnym depozycie Wiary Świętej powierzonemu całemu Kościołowi Katolickiemu, depozycie najdoskonalszej ze wszystkich znanych dziejom ludzkości cywilizacji łacińskiej (a dziedziczącej dorobek starożytnych cywilizacji: helleńskiej, rzymskiej i celtyckiej), opartej o prymat ducha nad materią i dążącej do nadprzyrodzonej triady Dobra, Prawdy i Piękna; wreszcie przy depozycie najdroższej nam cząstki tej cywilizacji, jaką jest kultura polska;

NACJONALIZMU – jako wyrazu miłości do Narodu Polskiego i Jego Ojczyzny; poczucia dumy, iż w swojej ponad 1000- letniej historii była Polska dobrą Matką dla pobratymczych narodów, żyjących wspólnie z narodem polskim; a w jego czynnej postaci jako wyrazu woli tak odbudowania Państwa Narodu Polskiego, jak współtworzenia – w duchu idei NACJONALIZMU EUROPEJSKIEGO – Europy Ojczyzn, jednoczącej się ku obronie swego duchowego i materialnego dziedzictwa przed podbojem przez obce cywilizacje i ludy.


W imię tych zasad, będziemy Zwalczać:

 

– wszystkie, wywodzące się z zatrutego źródła świeckiej gnozy, czyli tzw. OŚWIECENIA, ideologie i prądy, a w szczególności: progresywizm, laicyzm i kosmopolityzm;
– wymyśloną przez duchowych pariasów, zawistnych wobec wszelkiej wyższości, fałszywą ideę RÓWNOŚCI oraz suwerenności „ludu”, której zastosowanie – po wywołaniu szeregu rewolucji, niszczących naturalny, hierarchiczny ład społeczny – pogrążyło panujące niegdyś nad światem narody europejskie w prymitywnym ochlokratycznej bądź plutokratycznej DEMOKRACJI;
– wszystkie (od despotycznego komunizmu po „łagodny” totalitaryzm „państwa opiekuńczego”) odmiany wrogiego ze swej istoty naturze ludzkiej SOCJALIZMU;
– pacyfizm, abolicjonizm, relatywizm etyczny i prawny oraz tzw. TOLERANCJONIZM dla dewiacji moralnych i obyczajowych, działających rozkładowo na tradycyjne i zgodne z naturą instytucje małżeństwa, rodziny, narodu i państwa;
– tendencje modernistyczno – progresistowskie w religii i w Kościele oraz fałszywe i niebezpieczne dla duszy ludzkiej kultu, takie jak : Satanizm, Masoneria, Okultyzm czy New Age.


Będziemy natomiast ze wszystkich sił naszych BRONIĆ

 

ŁADU społecznego, narodowego i państwowego, będącego odwzorowaniem ładu duszy; ufundowanego na przykazaniach katolickiej religii i etyki oraz – treściowo tożsamych z nimi, a rozpoznawalnych przez rozum każdego człowieka – normach prawa naturalnego;

AUTORYTETU władzy duchownej i świeckiej, jednako czerpiących swe źródło i usprawiedliwienie z woli Bożej; wyrażającego się najdoskonalej w tradycyjnym dla cywilizacji indoeuropejskich korporacjonizmie, odpowiadającego sferom: ducha i intelektu, czynu i woli oraz potrzeb materialnych;

WOLNOŚCI osób, rodzin, gmin, prowincji i stowarzyszeń, wyrażającej się w instytucjach nieskrępowanej własności prywatnej, wolnej przedsiębiorczości i handlu, sprawiedliwości i godziwości podatkowej, niezawisłości sądownictwa, szerokiego samorządu korporacyjno – terytorialnego;

WIARY Katolickiej, Jednego, Świętego, Powszechnego i Apostolskiego Kościoła.